Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.610'

Primær drift

259'

Årets resultat

207'

Aktiver

2.098'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.382'

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
26.04.2021
2019
29.04.2020
2018
23.05.2019
2017
24.05.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.610.2961.545.9701.343.3701.348.2431.367.1601.402.3431.510.2471.264.048
Resultat af primær drift258.512388.088272.663129.438177.551127.070215.363105.006
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.4838.9138.46915.6084.9058.57121.08857.602
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-9.183-17.182-35.052-53.236-62.310-81.033-151.039-155.043
Resultat før skat250.812379.819246.08091.810120.14654.60885.4127.565
Resultat206.712307.826203.75883.474105.23852.108213.59923.259
Forslag til udbytte-100.000-100.000-56.500-55.000-54.000-50.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
26.04.2021
2019
29.04.2020
2018
23.05.2019
2017
24.05.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger000000408.479433.588
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000797.659678.123
Likvider172.41962.02477.46241.88270.06962.92359.44347.171
Kortfristede aktiver0000001.265.5811.158.882
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver0000001.517.6241.589.213
Langfristede aktiver0000001.517.6241.589.213
Aktiver2.097.7262.184.1012.258.0232.465.5152.611.8762.674.0232.783.2052.748.095
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
26.04.2021
2019
29.04.2020
2018
23.05.2019
2017
24.05.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte100.000100.00056.50055.00054.00050.00000
Egenkapital1.381.5701.274.8581.023.532874.774845.300790.062737.954524.356
Hensatte forpligtelser000000140.941277.664
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser73.377165.800106.047173.382188.933212.901227.011277.576
Kortfristede forpligtelser0000001.763.4601.748.347
Gældsforpligtelser696.108868.9231.169.7601.504.9721.665.9991.762.1021.904.3101.946.075
Forpligtelser696.108868.9231.169.7601.504.9721.665.9991.762.1021.904.3101.946.075
Passiver2.097.7262.184.1012.258.0232.465.5152.611.8762.674.0232.783.2052.748.095
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.05.2022
2020
26.04.2021
2019
29.04.2020
2018
23.05.2019
2017
24.05.2018
2016
30.05.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad 12,3 %17,8 %12,1 %5,2 %6,8 %4,8 %7,7 %3,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 15,0 %24,1 %19,9 %9,5 %12,4 %6,6 %28,9 %4,4 %
Payout-ratio 48,4 %32,5 %27,7 %65,9 %51,3 %96,0 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 65,9 %58,4 %45,3 %35,5 %32,4 %29,5 %26,5 %19,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.71,8 %66,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Sikkerheder og pantsætningerSelskabet har udstedt ejerpantebreve med pant i grunde og bygninger samt øvrige materielle anlægsaktiver. Ejerpantebrevene er deponeret som sikkerhed for bankgæld og udgør1.525.0001.525.000Den regnskabsmæssige værdi på statusdagen af de pantsatte aktiver udgør1.222.4641.271.324
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2022 for Holm Biler ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller målingDer er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er handel med og reparation af nye og brugte biler. Herudover sælges brændstof fra Go On´s tankanlæg samt handel fra tilhørende kiosk.