Copied

2020, DKK
18.10.2021
Bruttoresultat

1.029'

Primær drift

-291'

Årets resultat

-229'

Aktiver

417'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-132'

Afkastningsgrad

-70 %

Soliditetsgrad

-32 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
18.10.2021
Årsrapport
2020
18.10.2021
2019
23.09.2020
2018
29.08.2019
2017
25.09.2018
2016
06.11.2017
2015
19.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.029.168963.4021.372.1971.583.3001.786.8451.970.1200
Resultat af primær drift-291.488-451.503-69.00132.400-31.784121.634304.686
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter01.9504.67001449431.513
Finansieringsomkostninger-2.474-3.681-7.627-10.035-9.467-6.4810
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-293.962-453.234-71.95822.365-41.107116.096306.199
Resultat-229.375-355.036-57.34917.199-35.28187.539237.163
Forslag til udbytte000000-237.163
Aktiver
18.10.2021
Årsrapport
2020
18.10.2021
2019
23.09.2020
2018
29.08.2019
2017
25.09.2018
2016
06.11.2017
2015
19.10.2016
Kortfristede varebeholdninger54.65859.20457.30162.79963.47065.37959.379
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 155.247332.717315.4289.8299.82905.319
Likvider86.153108.966143.911420.774292.665245.915660.064
Kortfristede aktiver000000724.762
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver16.36316.36316.36316.36316.36316.36316.363
Materielle aktiver105.029118.680231.058363.289520.389660.378209.035
Langfristede aktiver121.392135.043247.421379.652536.752676.741225.398
Aktiver417.450635.930764.061873.054902.716988.035950.160
Aktiver
18.10.2021
Passiver
18.10.2021
Årsrapport
2020
18.10.2021
2019
23.09.2020
2018
29.08.2019
2017
25.09.2018
2016
06.11.2017
2015
19.10.2016
Forslag til udbytte000000237.163
Egenkapital-132.30397.073452.108194.457177.258212.539362.163
Hensatte forpligtelser007.53813.46223.56719.5640
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.30530.77635.12019.82912.75423.89620.420
Kortfristede forpligtelser549.753538.857292.409649.864701.891755.932587.997
Gældsforpligtelser549.753538.857304.415665.135701.891755.932587.997
Forpligtelser549.753538.857304.415665.135701.891755.932587.997
Passiver417.450635.930764.061873.054902.716988.035950.160
Passiver
18.10.2021
Nøgletal
18.10.2021
Årsrapport
2020
18.10.2021
2019
23.09.2020
2018
29.08.2019
2017
25.09.2018
2016
06.11.2017
2015
19.10.2016
Afkastningsgrad -69,8 %-71,0 %-9,0 %3,7 %-3,5 %12,3 %32,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 173,4 %-365,7 %-12,7 %8,8 %-19,9 %41,2 %65,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.100,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -11.782,1 %-12.265,8 %-904,7 %322,9 %-335,7 %1.876,8 %Na.
Soliditestgrad -31,7 %15,3 %59,2 %22,3 %19,6 %21,5 %38,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.123,3 %
Resultat
18.10.2021
Gæld
18.10.2021
Årsrapport
18.10.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 18.10.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Bimi ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
18.10.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-31
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er i årsrapporten indregnet udskudt skatteaktiv på 145 tkr. Ledelsen forventer positive resultater fremadrettet efter Covid-19. Det udskudte skatteaktiv forventes derfor at være anvendt indenfor senest 3-5 år.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Bimi ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er drift af restaurationsvirksomhed.