Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-7.969

Primær drift

-7.969

Årets resultat

165'

Aktiver

4.778'

Kortfristede aktiver

256'

Egenkapital

4.249'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
19.12.2019
2017
04.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.969-7.688-10.281-11.750-12.499225.625159.123
Resultat af primær drift-7.969000-112.499-882.1110
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000-18000
Andre finansielle omkostninger-1.200-800-4.686-27.47300-117
Resultat før skat165.06968.612-122.8541.023.155-386.190906.6940
Resultat165.06968.612-122.8541.023.155-419.3921.074.01245.606
Forslag til udbytte0000-105.00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
19.12.2019
2017
04.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 256.021265.189273.677106.000236.481582.18236.628
Likvider0000000
Kortfristede aktiver256.021265.189273.677106.000236.481582.18236.628
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.522.1644.347.9264.270.8264.378.7135.316.3355.589.8460
Materielle aktiver00000100.0000
Langfristede aktiver4.522.1644.347.9264.270.8264.378.7135.316.3355.689.8465.442.631
Aktiver4.778.1854.613.1154.544.5034.484.7135.552.8166.272.0285.479.259
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
19.12.2019
2017
04.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte0000105.00000
Egenkapital4.248.7264.083.6574.015.0453.200.2774.282.1224.701.5133.627.501
Hensatte forpligtelser000000183.803
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000090.0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser10.00010.00010.0008.4161.270.694611.4971.577.955
Gældsforpligtelser529.459529.458529.4581.284.4361.270.6941.570.5151.667.955
Forpligtelser529.459529.458529.4581.284.4361.270.6941.570.5151.667.955
Passiver4.778.1854.613.1154.544.5034.484.7135.552.8166.272.0285.479.259
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.12.2021
2019
17.12.2020
2018
19.12.2019
2017
04.12.2018
2016
20.12.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad -0,2 %Na.Na.Na.-2,0 %-14,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,9 %1,7 %-3,1 %32,0 %-9,8 %22,8 %1,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.-25,0 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-62.499,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 88,9 %88,5 %88,3 %71,4 %77,1 %75,0 %66,2 %
Likviditetsgrad 2.560,2 %2.651,9 %2.736,8 %1.259,5 %18,6 %95,2 %2,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for JA-KO ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. Selskabet hæfter solidarisk for koncernens samlede skatter.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-06
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for JA-KO ApS.