Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-79.314

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.473'

Aktiver

20.865'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

20.793'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
01.09.2020
2018
21.10.2019
2017
17.08.2018
2016
15.09.2017
2015
13.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-79.314-76.963-86.403-84.969-120.9042.032.458-198.106
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.265.9905.848.894933.5481.326.4312.585.01850.00060.000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-3.074.673-151.011-1.300.977-1.456.159-4.023.213-892-21.454
Resultat før skat-1.887.9975.620.920-453.832-214.697-1.559.0992.081.566-159.560
Resultat-1.472.6194.384.296-353.967-169.062-1.252.7371.623.623-129.209
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
01.09.2020
2018
21.10.2019
2017
17.08.2018
2016
15.09.2017
2015
13.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000557.978435.495144.348680.852
Likvider363.9111.875.4231.309.6931.309.7632.596.0432.429.0491.296.084
Kortfristede aktiver00018.166.98718.438.80120.092.83418.198.895
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver000500.000500.000500.000500.000
Aktiver20.864.91723.358.58818.206.91818.666.98718.938.80120.592.83418.698.895
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
01.09.2020
2018
21.10.2019
2017
17.08.2018
2016
15.09.2017
2015
13.09.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital20.793.09222.378.71118.105.01518.566.98218.841.84420.197.98118.675.558
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.87524.62524.25023.875000
Kortfristede forpligtelser0000000
Gældsforpligtelser71.825979.877101.903100.00596.957394.85323.337
Forpligtelser71.825979.877101.903100.00596.957394.85323.337
Passiver20.864.91723.358.58818.206.91818.666.98718.938.80120.592.83418.698.895
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
01.09.2020
2018
21.10.2019
2017
17.08.2018
2016
15.09.2017
2015
13.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,1 %19,6 %-2,0 %-0,9 %-6,6 %8,0 %-0,7 %
Payout-ratio -7,8 %2,6 %-31,2 %-63,9 %-8,4 %6,4 %-78,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,7 %95,8 %99,4 %99,5 %99,5 %98,1 %99,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Sikkerheder og pantsætningerDer foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2021/22 for el-kas Holding ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller målingDer er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er formueadministration, herunder opsøgende aktiviteter i forbindelse med nye investeringer samt pleje af nuværende investeringer. Selskabets formål er endvidere at drive handel, herunder rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt bestyrelsesarbejde og anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.