Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

598'

Primær drift

72.929

Årets resultat

54.863

Aktiver

703'

Kortfristede aktiver

403'

Egenkapital

321'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

118 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
26.11.2019
2017
10.12.2018
2016
28.11.2017
2015
29.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat597.952633.954588.097424.241273.371387.614
Resultat af primær drift72.929394.609148.19165.61042.26861.442
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-1.632-617-2.001-7.876-16.247-23.567
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat71.297393.992146.19057.73426.02137.875
Resultat54.863300.009119.43939.69519.99329.130
Forslag til udbytte-56.500-55.3000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
26.11.2019
2017
10.12.2018
2016
28.11.2017
2015
29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.00000000
Likvider377.657350.087229.09321.23021.23021.230
Kortfristede aktiver402.657350.087229.09321.23021.23021.230
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver025.00025.00025.00029.81635.844
Materielle aktiver300.000360.000070.91093.29393.293
Langfristede aktiver300.000385.00025.00095.910123.109129.137
Aktiver702.657735.087254.093117.140144.339150.367
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
26.11.2019
2017
10.12.2018
2016
28.11.2017
2015
29.11.2016
Forslag til udbytte56.50055.3000000
Egenkapital321.013321.45021.441-97.999-137.694-157.688
Hensatte forpligtelser25.21124.81505.23700
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser340.395319.260232.652209.902282.033308.055
Gældsforpligtelser356.433388.822232.652209.902282.033308.055
Forpligtelser356.433388.822232.652209.902282.033308.055
Passiver702.657735.087254.093117.140144.339150.367
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
26.11.2019
2017
10.12.2018
2016
28.11.2017
2015
29.11.2016
Afkastningsgrad 10,4 %53,7 %58,3 %56,0 %29,3 %40,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,1 %93,3 %557,1 %-40,5 %-14,5 %-18,5 %
Payout-ratio 103,0 %18,4 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.468,7 %63.956,1 %7.405,8 %833,0 %260,2 %260,7 %
Soliditestgrad 45,7 %43,7 %8,4 %-83,7 %-95,4 %-104,9 %
Likviditetsgrad 118,3 %109,7 %98,5 %10,1 %7,5 %6,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Sponsormeter ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.