Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-7.825

Primær drift

-7.825

Årets resultat

-11.950

Aktiver

442'

Kortfristede aktiver

442'

Egenkapital

421'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
23.10.2020
2018
04.11.2019
2017
07.12.2018
2016
04.12.2017
2015
13.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.825-7.918-29.430447.67698.984122.9010
Resultat af primær drift-7.825-7.918-29.430447.67651.21575.13245.024
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00000019
Finansieringsomkostninger-4.125-4.125-2.914-37.564-19.965-20.692-22.256
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat0-12.043-32.344410.11231.25054.44022.787
Resultat-11.950-12.043-34.254497.07811.80031.1245.999
Forslag til udbytte-114.000-110.000-80.000-60.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
23.10.2020
2018
04.11.2019
2017
07.12.2018
2016
04.12.2017
2015
13.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.0225.1181.11829.06110.78206
Likvider435.734553.570699.543802.11257.21861.36930.765
Kortfristede aktiver441.756558.688700.661831.17368.00061.36930.771
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver00001.585.4791.633.2481.681.017
Langfristede aktiver00001.585.4791.633.2481.681.017
Aktiver441.756558.688700.661831.1731.653.4791.694.6171.711.788
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
23.10.2020
2018
04.11.2019
2017
07.12.2018
2016
04.12.2017
2015
13.12.2016
Forslag til udbytte114.000110.00080.00060.000000
Egenkapital421.051543.001635.044729.298232.220220.420189.296
Hensatte forpligtelser0000138.300138.300138.300
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.55515.55525.42439.0009.0008.75011.270
Kortfristede forpligtelser20.70515.68765.617101.875172.531172.432168.261
Gældsforpligtelser20.70515.68765.617101.8751.282.9591.335.8971.384.192
Forpligtelser20.70515.68765.617101.8751.282.9591.335.8971.384.192
Passiver441.756558.688700.661831.1731.653.4791.694.6171.711.788
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
02.09.2021
2019
23.10.2020
2018
04.11.2019
2017
07.12.2018
2016
04.12.2017
2015
13.12.2016
Afkastningsgrad -1,8 %-1,4 %-4,2 %53,9 %3,1 %4,4 %2,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,8 %-2,2 %-5,4 %68,2 %5,1 %14,1 %3,2 %
Payout-ratio -954,0 %-913,4 %-233,5 %12,1 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -189,7 %-192,0 %-1.010,0 %1.191,8 %256,5 %363,1 %202,3 %
Soliditestgrad 95,3 %97,2 %90,6 %87,7 %14,0 %13,0 %11,1 %
Likviditetsgrad 2.133,6 %3.561,5 %1.067,8 %815,9 %39,4 %35,6 %18,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for El-installatør Henry Bekke ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ikke stillet sikkerheder.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for El-installatør Henry Bekke ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed forvalte sin formue og anden hermed beslægtet virksomhed.