Copied

2021, DKK
19.05.2022
Bruttoresultat

8.662'

Primær drift

7.262'

Årets resultat

7.444'

Aktiver

13.181'

Kortfristede aktiver

11.505'

Egenkapital

12.352'

Afkastningsgrad

55 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
19.05.2022
Årsrapport
2021
19.05.2022
2020
04.05.2021
2019
20.03.2020
2018
10.04.2019
2017
08.05.2018
2016
15.03.2017
2015
02.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat8.662.0127.552.6997.386.6347.191.4266.834.9255.833.5080
Resultat af primær drift7.261.6825.995.3323.471.7322.666.6991.539.933929.9380
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter2.326.971313.18914.04043.49318.37529.27423.856
Finansieringsomkostninger-31.152-23.742-31.5770-129.791-63.296-138.605
Andre finansielle omkostninger000-76.746000
Resultat før skat9.557.5016.284.7793.454.1952.633.4461.428.517895.9164.230.288
Resultat7.443.6554.984.6412.677.4352.033.1151.097.476709.7923.196.803
Forslag til udbytte-1.400.000-2.000.000-1.500.000-1.200.000-105.800-103.4000
Aktiver
19.05.2022
Årsrapport
2021
19.05.2022
2020
04.05.2021
2019
20.03.2020
2018
10.04.2019
2017
08.05.2018
2016
15.03.2017
2015
02.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.855.8368.272.5625.104.5494.576.7563.635.1283.161.3672.866.861
Likvider0187.06400000
Kortfristede aktiver11.505.4428.766.4725.908.8744.898.5743.635.1283.161.3672.866.861
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.000.0001.000.0001.000.0001.009.5001.009.5001.009.5001.009.500
Materielle aktiver675.767317.400222.700285.500348.30050.00050.000
Langfristede aktiver1.675.7671.317.4001.222.7001.295.0001.357.8001.059.5001.059.500
Aktiver13.181.20910.083.8727.131.5746.193.5744.992.9284.220.8673.926.361
Aktiver
19.05.2022
Passiver
19.05.2022
Årsrapport
2021
19.05.2022
2020
04.05.2021
2019
20.03.2020
2018
10.04.2019
2017
08.05.2018
2016
15.03.2017
2015
02.05.2016
Forslag til udbytte1.400.0002.000.0001.500.0001.200.000105.800103.4000
Egenkapital12.352.4169.108.7616.424.1204.946.6853.019.3702.025.2942.715.502
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser28.00024.25024.25024.90030.12536.87438.749
Kortfristede forpligtelser828.793975.111707.4541.246.8891.973.5582.195.5731.210.859
Gældsforpligtelser828.793975.111707.4541.246.8891.973.5582.195.5731.210.859
Forpligtelser828.793975.111707.4541.246.8891.973.5582.195.5731.210.859
Passiver13.181.20910.083.8727.131.5746.193.5744.992.9284.220.8673.926.361
Passiver
19.05.2022
Nøgletal
19.05.2022
Årsrapport
2021
19.05.2022
2020
04.05.2021
2019
20.03.2020
2018
10.04.2019
2017
08.05.2018
2016
15.03.2017
2015
02.05.2016
Afkastningsgrad 55,1 %59,5 %48,7 %43,1 %30,8 %22,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 60,3 %54,7 %41,7 %41,1 %36,3 %35,0 %117,7 %
Payout-ratio 18,8 %40,1 %56,0 %59,0 %9,6 %14,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 23.310,5 %25.252,0 %10.994,5 %Na.1.186,5 %1.469,2 %Na.
Soliditestgrad 93,7 %90,3 %90,1 %79,9 %60,5 %48,0 %69,2 %
Likviditetsgrad 1.388,2 %899,0 %835,2 %392,9 %184,2 %144,0 %236,8 %
Resultat
19.05.2022
Gæld
19.05.2022
Årsrapport
19.05.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 19.05.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
19.05.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-05-18
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Advokatanpartsselskabet Niels Michæl Andersen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Charlottenlund, den 18. maj 2022 Direktion Niels Michæl Andersen administrerende direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Advokatanpartsselskabet Niels Michæl Andersen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består at drive advokatvirksomhed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herfor.