Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

271'

Primær drift

55.702

Årets resultat

41.798

Aktiver

207'

Kortfristede aktiver

124'

Egenkapital

97.943

Afkastningsgrad

27 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

115 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
16.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.11.2019
2017
29.11.2018
2016
06.11.2017
2015
09.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat271.419000000
Resultat af primær drift55.702015.04732.096-57.22024.3317.814
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter3.6209.17800000
Finansieringsomkostninger0-14.14100000
Andre finansielle omkostninger-5.7340-10.218-16.182-4.1395.876-11.501
Resultat før skat53.58864.0464.82916.409-63.13631.118-3.246
Resultat41.79849.8833.77312.889-49.25624.268-6.041
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
16.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.11.2019
2017
29.11.2018
2016
06.11.2017
2015
09.11.2016
Kortfristede varebeholdninger26.502034.91238.09449.57252.01057.281
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 044.2614878185.8597.14911.054
Likvider78.04855.35845.04743.88224.09237.68729.769
Kortfristede aktiver124.472096.784101.904108.923128.514119.339
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver26.46926.46981.05382.10985.62971.74978.599
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver26.469081.05382.10985.62971.74978.599
Aktiver206.549184.792177.837184.013194.552200.263197.938
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
16.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.11.2019
2017
29.11.2018
2016
06.11.2017
2015
09.11.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital97.94356.1456.2622.489-10.40038.85614.588
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.0006.0006.0006.0006.0016.000
Kortfristede forpligtelser108.6060171.575181.524204.952161.407183.350
Gældsforpligtelser108.6060171.575181.524204.952161.407183.350
Forpligtelser108.6060171.575181.524204.952161.407183.350
Passiver206.549184.792177.837184.013194.552200.263197.938
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
16.11.2021
2019
19.11.2020
2018
06.11.2019
2017
29.11.2018
2016
06.11.2017
2015
09.11.2016
Afkastningsgrad 27,0 %Na.8,5 %17,4 %-29,4 %12,1 %3,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 42,7 %88,8 %60,3 %517,8 %473,6 %62,5 %-41,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 47,4 %30,4 %3,5 %1,4 %-5,3 %19,4 %7,4 %
Likviditetsgrad 114,6 %Na.56,4 %56,1 %53,1 %79,6 %65,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-18
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Berger & Ray Communications ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme forregnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Selskabet har fravalgt revision. Ledelsen kan erklære, at kravene til fravalg af revision er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktiviteter er coaching samt salg af bøger og reklametekster.