Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

504'

Primær drift
Na.
Årets resultat

106'

Aktiver

1.612'

Kortfristede aktiver

1.540'

Egenkapital

1.470'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
27.08.2019
2017
02.10.2018
2016
07.09.2017
2015
14.09.2016
Nettoomsætning547.000
Bruttoresultat504.107511.44500000
Resultat af primær drift0035.18811.56763.73015.5860
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -7.51192.78200000
Finansielle indtægter95.19052.30527.50714.06128.21618.217531
Finansieringsomkostninger00-2.768-1.010-31.162-640
Andre finansielle omkostninger-7.374-5.95500000
Resultat før skat138.562236.091236.091-4.74660.78479.78810.698
Resultat106.424204.220222.598-10.94242.07875.9329.399
Forslag til udbytte00000-51.7000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
27.08.2019
2017
02.10.2018
2016
07.09.2017
2015
14.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 01.6035.00048.61743.90347.21276.513
Likvider919.494889.145867.317457.497462.832521.106704.831
Kortfristede aktiver1.539.6951.332.5411.090.162701.114698.148779.300781.344
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver72.489172.782253.754376.401297.429172.429126.380
Materielle aktiver00000020.000
Langfristede aktiver72.489172.782253.754376.401297.429172.429146.380
Aktiver1.612.1841.505.3231.343.9161.077.515995.577951.729927.724
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
27.08.2019
2017
02.10.2018
2016
07.09.2017
2015
14.09.2016
Forslag til udbytte0000051.7000
Egenkapital1.469.5241.363.1001.157.513934.915834.905844.527768.595
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser124.008116.276186.403142.600160.672107.202159.129
Gældsforpligtelser142.660142.223186.403142.600160.672107.202159.129
Forpligtelser142.660142.223186.403142.600160.672107.202159.129
Passiver1.612.1841.505.3231.343.9161.077.515995.577951.729927.724
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
27.08.2019
2017
02.10.2018
2016
07.09.2017
2015
14.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.2,6 %1,1 %6,4 %1,6 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.1,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,2 %15,0 %19,2 %-1,2 %5,0 %9,0 %1,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.68,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.1.271,2 %1.145,2 %204,5 %24.353,1 %Na.
Soliditestgrad 91,2 %90,6 %86,1 %86,8 %83,9 %88,7 %82,8 %
Likviditetsgrad 1.241,6 %1.146,0 %584,8 %491,7 %434,5 %726,9 %491,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGEfterstående årsrapport for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Klippesmedien ApS, der udviseret resultat på kr. 106. 424 og en egenkapital på kr. 1. 469. 524, er dd. behandlet og vedtaget af direktionen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet er dame- og herrefrisør samt hermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i regnskabsåret 2021/2022Årets resultat udgør kr. 106. 424, hvilket er tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktiv-masse på kr. 1. 612. 184, og en egenkapital på kr. 1. 469. 524. Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2021/2022Ledelsen har ikke noteret sig nogle særlige eller usædvanlige forhold. Hændelser efter regnskabsårets udløbDer er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedøm-melsen af årsrapporten. ResultatfordelingForslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.