Copied

2021, DKK
22.04.2022
Bruttoresultat

603'

Primær drift

75.409

Årets resultat

49.290

Aktiver

1.445'

Kortfristede aktiver

1.409'

Egenkapital

406'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

136 %

Resultat
22.04.2022
Årsrapport
2021
22.04.2022
2020
12.05.2021
2019
27.04.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
15.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat603.057458.706568.737581.988476.733504.159737.669
Resultat af primær drift75.40997.51881.617136.209146.165-9.505-310.489
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000003.7312.531
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-11.951-11.070-53.959-3.280-2.290-20.139-13.974
Resultat før skat63.45886.44827.658132.929143.875-25.913-321.932
Resultat49.29067.57545.893132.929143.875-25.913-346.687
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
22.04.2022
Årsrapport
2021
22.04.2022
2020
12.05.2021
2019
27.04.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
15.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 871.8391.004.8241.046.7791.033.314797.560566.849616.199
Likvider536.7673.077.2074.090.0971.278.245648.8423.995.5735.465.271
Kortfristede aktiver1.408.6064.082.0315.136.8762.311.5591.446.4024.562.4226.081.470
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver36.86436.86436.86437.86436.86436.86436.864
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver36.86436.86436.86437.86436.86436.86436.864
Aktiver1.445.4704.118.8955.173.7402.349.4231.483.2664.599.2866.118.334
Aktiver
22.04.2022
Passiver
22.04.2022
Årsrapport
2021
22.04.2022
2020
12.05.2021
2019
27.04.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
15.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital406.428357.138289.562243.669110.740-33.135-7.222
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.14121.69622.06021.31022.77834.252115.168
Kortfristede forpligtelser1.039.0423.761.7574.884.1782.105.7541.372.5264.632.4216.125.556
Gældsforpligtelser1.039.0423.761.7574.884.1782.105.7541.372.5264.632.4216.125.556
Forpligtelser1.039.0423.761.7574.884.1782.105.7541.372.5264.632.4216.125.556
Passiver1.445.4704.118.8955.173.7402.349.4231.483.2664.599.2866.118.334
Passiver
22.04.2022
Nøgletal
22.04.2022
Årsrapport
2021
22.04.2022
2020
12.05.2021
2019
27.04.2020
2018
06.06.2019
2017
03.05.2018
2016
15.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 5,2 %2,4 %1,6 %5,8 %9,9 %-0,2 %-5,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,1 %18,9 %15,8 %54,6 %129,9 %78,2 %4.800,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 28,1 %8,7 %5,6 %10,4 %7,5 %-0,7 %-0,1 %
Likviditetsgrad 135,6 %108,5 %105,2 %109,8 %105,4 %98,5 %99,3 %
Resultat
22.04.2022
Gæld
22.04.2022
Årsrapport
22.04.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 22.04.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Advokat Lars Borring ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Virksomheden har ikke pantsat aktiver eller stillet anden form for sikkerhed.
Beretning
22.04.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-04-20
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og målingDer er i regnskabsåret ikke konstateret væsentlige usikkerhed vedrørende indregning og måling af regnskabsposter.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer har ikke været øvrige enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Oplysninger om selskabets nettoomsætning er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for Advokat Lars Borring ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet består i at drive advokatvirksomhed. Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive advokatvirksomhed.