Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

267'

Primær drift

176'

Årets resultat

111'

Aktiver

6.551'

Kortfristede aktiver

502'

Egenkapital

2.069'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

163 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
11.12.2019
2017
20.11.2018
2016
14.12.2017
2015
14.12.2016
Nettoomsætning421.951261.261135.594270.594135.594
Bruttoresultat267.48400000
Resultat af primær drift175.944151.26656.59237.851133.99722.493
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter02.65422.56850.46448.810278.763
Finansieringsomkostninger-40.787-43.487-79.227-11.387-13.682-18.276
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat141.695110.433-6776.928169.125282.980
Resultat110.98086.433255.93376.928169.125280.935
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
11.12.2019
2017
20.11.2018
2016
14.12.2017
2015
14.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 491.809347.174353.0751.643.2041.641.3671.503.585
Likvider10.41965.20365.90819.35317.67114.107
Kortfristede aktiver502.228412.377418.9831.662.5571.659.0381.517.692
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver6.048.9276.140.4676.232.0071.167.8021.188.8861.209.970
Langfristede aktiver6.048.9276.140.4676.232.0071.167.8021.188.8861.209.970
Aktiver6.551.1556.552.8446.650.9902.830.3592.847.9242.727.662
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
11.12.2019
2017
20.11.2018
2016
14.12.2017
2015
14.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital2.068.8271.957.8461.871.4131.615.4801.538.5521.369.428
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser308.151274.913325.691149.529176.136149.930
Gældsforpligtelser4.482.3284.594.9984.779.5771.214.8791.309.3721.358.234
Forpligtelser4.482.3284.594.9984.779.5771.214.8791.309.3721.358.234
Passiver6.551.1556.552.8446.650.9902.830.3592.847.9242.727.662
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
11.12.2019
2017
20.11.2018
2016
14.12.2017
2015
14.12.2016
Afkastningsgrad 2,7 %2,3 %0,9 %1,3 %4,7 %0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.20,5 %98,0 %56,7 %62,5 %207,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,4 %4,4 %13,7 %4,8 %11,0 %20,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 431,4 %347,8 %71,4 %332,4 %979,4 %123,1 %
Soliditestgrad 31,6 %29,9 %28,1 %57,1 %54,0 %50,2 %
Likviditetsgrad 163,0 %150,0 %128,6 %1.111,9 %941,9 %1.012,3 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Højstrup Invest ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Prioritetsgæld med restgæld på 4.306.499 kr. er sikret ved pant i ejendomme.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-19
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Højstrup Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Helsingør, den 19. november 2021 Direktion Bjarne Jensen direktør Bestyrelse Bjarne Jensen Christina Hoff Jensen Marianne Wax Jensen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Højstrup Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har bestået i eje og administration af ejendommene Stjernegade 5 og Gurrevej 52. Endvidere har selskabets aktivitet bestået i formueforvaltning.