Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-310'

Primær drift

-322'

Årets resultat

2.390'

Aktiver

19.467'

Kortfristede aktiver

9.582'

Egenkapital

14.229'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

183 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
09.11.2018
2016
01.12.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-310.366-450.741-265.40024.896-220.330-33.718
Resultat af primær drift-322.068-602.904-476.421-231.728-240.675-54.279
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter1.714.7251.308.155115.881289.3461.150.481295.817
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-1.731-97.616-1.927.530-658.185-26.350-931.064
Resultat før skat2.372.583502.784-2.616.455-87.635-291.420-1.188.669
Resultat2.390.111617.225-2.500.595271.470-226.228-885.397
Forslag til udbytte-200.000-200.000-200.000-200.000-200.000-200.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
09.11.2018
2016
01.12.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.481.4404.532.3464.020.2845.074.4404.156.9735.381.528
Likvider1.218.935447.27800646.6591.283.442
Kortfristede aktiver9.582.2367.977.2407.896.5189.463.16811.656.51413.851.530
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver9.375.5018.519.57118.234.98417.777.32015.943.77613.963.312
Materielle aktiver509.453520.6352.295.8572.320.7832.345.708565.363
Langfristede aktiver9.884.9549.040.20620.530.84120.098.10318.289.48414.528.675
Aktiver19.467.19017.017.44628.427.35929.561.27129.945.99828.380.205
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
09.11.2018
2016
01.12.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte200.000200.000200.000200.000200.000200.000
Egenkapital14.229.12712.031.45311.606.66714.299.69914.220.66514.646.893
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser5.238.0634.985.99316.624.69115.261.57215.725.33313.733.312
Gældsforpligtelser5.238.0634.985.99316.820.69215.261.57215.725.33313.733.312
Forpligtelser5.238.0634.985.99316.820.69215.261.57215.725.33313.733.312
Passiver19.467.19017.017.44628.427.35929.561.27129.945.99828.380.205
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.11.2019
2017
09.11.2018
2016
01.12.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad -1,7 %-3,5 %-1,7 %-0,8 %-0,8 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,8 %5,1 %-21,5 %1,9 %-1,6 %-6,0 %
Payout-ratio 8,4 %32,4 %-8,0 %73,7 %-88,4 %-22,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 73,1 %70,7 %40,8 %48,4 %47,5 %51,6 %
Likviditetsgrad 182,9 %160,0 %47,5 %62,0 %74,1 %100,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomheder Virksomheden har kautioneret for tilknyttede virksomheders gæld til Sydbank A/S. Bankgælden i tilknyttede virksomheder udgør 3.577 t.kr.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2020 - 30. 06. 2021 for Dansk Industri Rens Holding A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er passiv kapitalanbringelse.