Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-67.245

Primær drift

-110'

Årets resultat

-90.227

Aktiver

1.133'

Kortfristede aktiver

1.097'

Egenkapital

-79.404

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

-7 %

Likviditetsgrad

257 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
05.10.2021
2019
20.10.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
05.10.2017
2015
28.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-67.245-134.969-136.380-44.836-10.2071.140.835680.585
Resultat af primær drift-110.36700-44.836-9.759540.53985.168
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter010312.06411.7264.2653.822
Finansieringsomkostninger-5.024-2.479-703-160-89-2.552-3.417
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-115.391-137.438-137.052-42.9321.878542.25285.573
Resultat-90.227-107.471-107.292-33.972805422.298236.688
Forslag til udbytte00000-650.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
05.10.2021
2019
20.10.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
05.10.2017
2015
28.09.2016
Kortfristede varebeholdninger55.50066.50095.000108.460111.455167.182236.344
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 243.317185.190218.601216.683120.1491.010.671350.409
Likvider798.502878.847889.293931.7451.030.088945.3021.329.885
Kortfristede aktiver1.097.3191.130.5371.202.8941.256.8881.261.6922.123.1551.916.638
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver36.00036.00036.00036.00042.00042.000193.115
Materielle aktiver00000018.486
Langfristede aktiver36.00036.00036.00036.00042.00042.000211.601
Aktiver1.133.3191.166.5371.238.8941.292.8881.303.6922.165.1552.128.239
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
05.10.2021
2019
20.10.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
05.10.2017
2015
28.09.2016
Forslag til udbytte00000650.0000
Egenkapital-79.40410.824118.295225.582259.554908.750486.450
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser35.0719.64035.65646.66541.46082.648140.856
Kortfristede forpligtelser427.657370.6471.120.5991.067.306258.322986.066967.700
Gældsforpligtelser1.212.7231.155.7131.120.5991.067.3061.044.1381.256.4051.641.789
Forpligtelser1.212.7231.155.7131.120.5991.067.3061.044.1381.256.4051.641.789
Passiver1.133.3191.166.5371.238.8941.292.8881.303.6922.165.1552.128.239
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
05.10.2021
2019
20.10.2020
2018
17.09.2019
2017
02.10.2018
2016
05.10.2017
2015
28.09.2016
Afkastningsgrad -9,7 %Na.Na.-3,5 %-0,7 %25,0 %4,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 113,6 %-992,9 %-90,7 %-15,1 %0,3 %46,5 %48,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.153,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.196,8 %Na.Na.-28.022,5 %-10.965,2 %21.181,0 %2.492,5 %
Soliditestgrad -7,0 %0,9 %9,5 %17,4 %19,9 %42,0 %22,9 %
Likviditetsgrad 256,6 %305,0 %107,3 %117,8 %488,4 %215,3 %198,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Åstrup Auto ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Åstrup Auto ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at drive handels-, håndværks- og investeringsvirksomhed.