Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

75.434'

Primær drift

6.649'

Årets resultat

4.789'

Aktiver

127''

Kortfristede aktiver

53.158'

Egenkapital

19.480'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

107 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
19.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
27.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat75.433.70377.093.21149.167.07061.041.04861.547.58161.994.36582.323.308
Resultat af primær drift6.648.84812.690.430-173.2952.547.2113.356.9055.407.20825.854.211
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter433.939271.622254.962379.756327.151519.808323.966
Finansieringsomkostninger000-1.923.383-1.300.839-1.184.164-1.569.083
Andre finansielle omkostninger-1.115.522-1.016.013-2.317.6200000
Resultat før skat6.186.91612.336.311-2.233.2772.712.9643.783.1735.541.26924.802.480
Resultat4.789.3808.869.438-1.765.5072.003.0942.864.1214.511.55519.956.034
Forslag til udbytte00000-5.000.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
19.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
27.10.2016
Kortfristede varebeholdninger22.679.20419.635.76917.316.11118.405.07420.056.12820.605.42419.829.482
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.434.33723.425.02021.847.05627.150.52128.253.83523.726.50023.681.919
Likvider44.586687.698251.48841.143301.9231.932.8677.478.764
Kortfristede aktiver53.158.12743.748.48739.414.65545.596.73848.611.88646.264.79150.990.165
Immaterielle aktiver og goodwill11.001.68310.802.5868.133.4422.173.3542.035.56400
Finansielle anlægsaktiver9.285.37910.203.8879.646.12810.574.1279.270.5679.174.94610.635.619
Materielle aktiver53.445.51251.932.23250.314.47458.119.16465.596.14263.560.27052.381.731
Langfristede aktiver73.732.57472.938.70568.094.04470.866.64576.902.27372.735.21663.017.350
Aktiver126.890.701116.687.192107.508.699116.463.383125.514.159119.000.007114.007.515
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
19.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
27.10.2016
Forslag til udbytte000005.000.0000
Egenkapital19.480.39924.691.01920.821.58125.587.08828.078.99429.281.74526.243.803
Hensatte forpligtelser2.915.0003.167.0001.430.0001.897.7701.876.2361.239.6092.395.100
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000005.937.0430
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.036.6087.085.7457.201.3508.363.3268.100.6736.954.7476.430.734
Kortfristede forpligtelser49.674.33631.073.32825.299.15939.131.37640.951.38823.530.77224.078.555
Gældsforpligtelser104.495.30288.829.17385.257.11888.978.52595.558.92988.478.65385.368.612
Forpligtelser104.495.30288.829.17385.257.11888.978.52595.558.92988.478.65385.368.612
Passiver126.890.701116.687.192107.508.699116.463.383125.514.159119.000.007114.007.515
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
19.10.2020
2018
29.11.2019
2017
08.10.2018
2016
19.09.2017
2015
27.10.2016
Afkastningsgrad 5,2 %10,9 %-0,2 %2,2 %2,7 %4,5 %22,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,6 %35,9 %-8,5 %7,8 %10,2 %15,4 %76,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.110,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.132,4 %258,1 %456,6 %1.647,7 %
Soliditestgrad 15,4 %21,2 %19,4 %22,0 %22,4 %24,6 %23,0 %
Likviditetsgrad 107,0 %140,8 %155,8 %116,5 %118,7 %196,6 %211,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år med enkelte reklassifikationer.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld er sikret ved pant i grunde og bygninger. Pantet omfatter herudover de produktionsanlæg og maskiner, der hører til ejendommen. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør 26.987 t.kr. (27.437 t.kr.). Til sikkerhed for bankgæld er deponeret skadesløspantebrev på nom. 10.000 t.kr. med pant i grunde og bygninger. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør 26.987 t.kr. (27.437 t.kr.).
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-06-29
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingDer er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingSelskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. 04. 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2021/22 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for A/S Knud Jepsen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterHovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af udvikling, produktion og salg af potteplanter, snitblomster, added value og stiklinger.