Copied

Status: Normal
ANDERS BRØNDUMS FOND
11578306
Søndersøparken 17 2. 3., 8800 Viborg
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
ANDERS BRØNDUMS FOND er aktiv indenfor Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900). Fondens primære formål er at fremme "Anders Brøndum A/S" interesser såvel økonomisk som i henseende til personaleforhold og lignende, og den kan tilgodese dette formål ved enhver disposition, som fondens bestyrelse måtte finde tjenligt til formålets direkte eller indirekte fremme, hvorved særligt fremhæves, at fonden skal kunne etablere selvstændig erhvervsvirksomhed eller direkte eller indirekte være interesseret i sådan Som led i dette primære formål har fonden til opgave at eje aktier og/eller andre interesser i "Anders Brøndum A/S", samt i virksomheder, der måtte træde i stedet herfor, være afledet heraf eller direkte eller indirekte have forbindelser hermed Fondens formål er endvidere at yde støtte til stifterne samt stifternes familie, herunder især stifternes descendenter Fonden kan herudover, yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i "Anders Brøndum A/S" samt til deres familier I det omfang fondens midler efter bestyrelsens skøn måt- te række videre end til de nævnte primære formål, skal den af sine indtægter i særlige tilfælde kunne yde støtte til fremme af velgørende og samfundsnyttige formål, eksempelvis til fremme af indbyrdes menneskelig forståelse, til støtte af personer, der som følge af sygdom, alder, miljø eller lignende er vanske- ligt stillede, til uddannelsesstøtte, til kunst, til videnskab og kulturelle formål, og uden at denne specifikation skal anses for udtømmende I tilfælde af afhændelse af fonden interesser i "Anders Brøndum A/S", f.eks. i forbindelse med dette selskabs sammenslutning med andre selskaber eller dettes likvidation, og fondes bestyrelse skønner det formålsfremmende eller nødvendigt, skal de midler, der derved vil fremkomme i fonden kunne anvendes også til erhvervsfremmende formål, herunder selvstændigt erhvervsvirksomhed, medens der med indtægten vedvarende forholdes som ovenfor anført
Tegningsregel
Fonden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 31.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
16.10.1999 (23 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(28.03.1988)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-64.093

Primær drift

-139'

Årets resultat

4.279'

Aktiver

98.514'

Kortfristede aktiver

2.334'

Egenkapital

98.438'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
31.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (5 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (24.05.2022)
Årsrapport 2020 (26.05.2021)
Årsrapport 2019 (22.06.2020)
Årsrapport 2018 (25.03.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (24.05.2017)
Årsrapport 2015 (26.05.2016)
Statstidende
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
31.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Niels Egon Stilling 28.10.2021 bestyrelsesmedlem
Henrik Ejlersen 28.10.2021 formand
Morten Elkjær Roslev 13.11.2015 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S (CVR 27707114) NORMAL 22.08.1990 33,33-49,99% 50,00-66,66%