Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-96.990

Primær drift

-237'

Årets resultat

388'

Aktiver

7.241'

Kortfristede aktiver

7.241'

Egenkapital

7.118'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.08.2021
2019
25.09.2020
2018
21.08.2019
2017
16.08.2018
2016
18.09.2017
2015
14.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-96.990-54.54700000
Resultat af primær drift-236.990-174.543-118.254000-66.909
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter740.077568.94176.306316.307146.669422.645119.627
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-3.358-6.120-345.862-106-69.655-702-443.755
Resultat før skat499.729388.278-387.810259.55219.920375.420-391.037
Resultat388.430302.440-305.807201.41314.784292.420-304.008
Forslag til udbytte00000-27.5000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.08.2021
2019
25.09.2020
2018
21.08.2019
2017
16.08.2018
2016
18.09.2017
2015
14.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 012.09785.00034.19995.348102.872147.015
Likvider373.893491.344473.966397.321278.97799.258173.354
Kortfristede aktiver7.240.5556.748.1136.475.9236.820.2116.586.7406.599.7816.309.861
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver7.240.5556.748.1136.475.9236.820.2116.586.7406.599.7816.309.861
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.08.2021
2019
25.09.2020
2018
21.08.2019
2017
16.08.2018
2016
18.09.2017
2015
14.09.2016
Forslag til udbytte0000027.5000
Egenkapital7.118.1166.729.6866.427.2466.733.0536.531.6406.544.3566.251.936
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.00022.50310.00010.00010.00012.500
Kortfristede forpligtelser122.43918.42748.67787.15855.10055.42557.925
Gældsforpligtelser122.43918.42748.67787.15855.10055.42557.925
Forpligtelser122.43918.42748.67787.15855.10055.42557.925
Passiver7.240.5556.748.1136.475.9236.820.2116.586.7406.599.7816.309.861
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
17.08.2021
2019
25.09.2020
2018
21.08.2019
2017
16.08.2018
2016
18.09.2017
2015
14.09.2016
Afkastningsgrad -3,3 %-2,6 %-1,8 %Na.Na.Na.-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,5 %4,5 %-4,8 %3,0 %0,2 %4,5 %-4,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.9,4 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,3 %99,7 %99,2 %98,7 %99,2 %99,2 %99,1 %
Likviditetsgrad 5.913,6 %36.620,8 %13.303,9 %7.825,1 %11.954,2 %11.907,6 %10.893,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Arkitekt M. A.A. Jørgen Arne-Hansens Tegnestue ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nærum, den 15. september 2022I direktionen:Jørgen Arne-HansenGeneralforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktiviteter er at eje værdipapirer.