Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-6.450

Primær drift

-6.450

Årets resultat

1.880'

Aktiver

4.633'

Kortfristede aktiver

567'

Egenkapital

4.018'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

92 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.450-6.450-6.454-6.450-6.613-6.532-12.700
Resultat af primær drift-6.450-6.450-6.454-6.450-6.613-6.532-12.700
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter12510400000
Finansieringsomkostninger-10.986-22.816-2.878-3.455-8.852-8.3150
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.876.660-21.675111.7205.4571.278.4781.488.889678.307
Resultat1.880.346-15.545113.4907.6151.264.9741.489.569681.101
Forslag til udbytte-100.000-100.000-55.300-250.000-150.000-250.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 502.976206.518236.88861.096335.064673.59766.394
Likvider63.7841520170172372572
Kortfristede aktiver566.760206.670236.88861.266335.236673.96966.966
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.066.3152.272.3432.364.8562.728.4583.063.0962.019.153515.417
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver4.066.3152.272.3432.364.8562.728.4583.063.0962.019.153515.417
Aktiver4.633.0752.479.0132.601.7442.789.7243.398.3322.693.122582.383
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Forslag til udbytte100.000100.00055.300250.000150.000250.0000
Egenkapital4.017.7782.237.4322.308.2772.379.4413.021.8262.006.852517.283
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser615.297241.581293.467410.283376.506686.27065.100
Gældsforpligtelser615.297241.581293.467410.283376.506686.27065.100
Forpligtelser615.297241.581293.467410.283376.506686.27065.100
Passiver4.633.0752.479.0132.601.7442.789.7243.398.3322.693.122582.383
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
06.12.2021
2019
27.11.2020
2018
28.11.2019
2017
29.10.2018
2016
17.11.2017
2015
09.12.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,3 %-0,2 %-0,2 %-0,2 %-0,2 %-2,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,8 %-0,7 %4,9 %0,3 %41,9 %74,2 %131,7 %
Payout-ratio 5,3 %-643,3 %48,7 %3.283,0 %11,9 %16,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -58,7 %-28,3 %-224,3 %-186,7 %-74,7 %-78,6 %Na.
Soliditestgrad 86,7 %90,3 %88,7 %85,3 %88,9 %74,5 %88,8 %
Likviditetsgrad 92,1 %85,5 %80,7 %14,9 %89,0 %98,2 %102,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Jan Riisager ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for datterselskabs gæld til pengeinstitut, 0 kr., er der givet pant i kapitalandele i datterselskabet, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør t.kr. 4.338.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Jan Riisager ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets primære aktivitet er at fungere som holdingselskab.