Copied
 

2019, DKK
27.10.2020
Bruttoresultat

298'

Primær drift

238'

Årets resultat

-136'

Aktiver

21.462'

Kortfristede aktiver

7.063'

Egenkapital

19.507'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
27.10.2020
Årsrapport
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
22.10.2018
2016
17.11.2017
2015
28.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat297.719160.058155.4621.107.030174.658
Resultat af primær drift237.914130.058125.4621.077.030144.658
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter328.428454.457296.538643.847387.458
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-576.763-11.178-36.500-223-91
Resultat før skat-95.4732.263.3181.843.204-6.391.656417.967
Resultat-136.4282.137.5841.772.189-6.763.346292.941
Forslag til udbytte-500.000-500.000-500.000-1.000.000-50.600
Aktiver
27.10.2020
Årsrapport
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
22.10.2018
2016
17.11.2017
2015
28.10.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.345.1824.477.1584.498.0114.845.742584.799
Likvider4.157.7291.797.0362.366.7145.332.0232.710.377
Kortfristede aktiver7.062.8859.425.6329.948.18010.251.3613.701.376
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver10.869.31112.924.0667.856.8826.662.51318.131.781
Materielle aktiver3.529.9720000
Langfristede aktiver14.399.28312.924.0667.856.8826.662.51318.131.781
Aktiver21.462.16822.349.69817.805.06216.913.87421.833.157
Aktiver
27.10.2020
Passiver
27.10.2020
Årsrapport
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
22.10.2018
2016
17.11.2017
2015
28.10.2016
Forslag til udbytte500.000500.000500.0001.000.00050.600
Egenkapital19.507.48922.146.62117.131.83416.422.98021.554.884
Hensatte forpligtelser20.0000000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.00012.00012.00000
Kortfristede forpligtelser275.16478.943587.210102.551153.247
Gældsforpligtelser1.934.679203.077673.228490.894278.273
Forpligtelser1.934.679203.077673.228490.894278.273
Passiver21.462.16822.349.69817.805.06216.913.87421.833.157
Passiver
27.10.2020
Nøgletal
27.10.2020
Årsrapport
2019
27.10.2020
2018
30.10.2019
2017
22.10.2018
2016
17.11.2017
2015
28.10.2016
Afkastningsgrad 1,1 %0,6 %0,7 %6,4 %0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,7 %9,7 %10,3 %-41,2 %1,4 %
Payout-ratio -366,5 %23,4 %28,2 %-14,8 %17,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 90,9 %99,1 %96,2 %97,1 %98,7 %
Likviditetsgrad 2.566,8 %11.939,8 %1.694,1 %9.996,4 %2.415,3 %
Resultat
27.10.2020
Gæld
27.10.2020
Årsrapport
27.10.2020
Nyeste:01.07.2019- 30.06.2020(offentliggjort: 27.10.2020)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Til sikkerhed for prioritetsgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 850 t.kr. i ejendommen. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 3.530 kr.
Beretning
27.10.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-10-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2019 - 30. 06. 2020 for P. Jørgensen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er i lighed med tidligere besiddelse af kapitalandele samt formuepleje.