Copied
 
 
2023, DKK
23.05.2024
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-1.781

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.05.2024
Årsrapport
2023
23.05.2024
2022
01.06.2023
2021
02.06.2022
2020
16.04.2021
2019
03.03.2020
2018
15.05.2019
2017
14.04.2018
2016
25.05.2017
2015
19.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat0000
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat0000
Resultat0000
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.05.2024
Årsrapport
2023
23.05.2024
2022
01.06.2023
2021
02.06.2022
2020
16.04.2021
2019
03.03.2020
2018
15.05.2019
2017
14.04.2018
2016
25.05.2017
2015
19.04.2016
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000
Likvider0000
Kortfristede aktiver0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver0000
Aktiver
23.05.2024
Passiver
23.05.2024
Årsrapport
2023
23.05.2024
2022
01.06.2023
2021
02.06.2022
2020
16.04.2021
2019
03.03.2020
2018
15.05.2019
2017
14.04.2018
2016
25.05.2017
2015
19.04.2016
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-1.781-1.781-1.781-1.781
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser1.7811.7811.7811.781
Gældsforpligtelser1.7811.7811.7811.781
Forpligtelser1.7811.7811.7811.781
Passiver0000
Passiver
23.05.2024
Nøgletal
23.05.2024
Årsrapport
2023
23.05.2024
2022
01.06.2023
2021
02.06.2022
2020
16.04.2021
2019
03.03.2020
2018
15.05.2019
2017
14.04.2018
2016
25.05.2017
2015
19.04.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.Na.Na.Na.
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.05.2024
Gæld
23.05.2024
Årsrapport
23.05.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 23.05.2024)
Beretning
23.05.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-21
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for FFF AF 10/2 2000 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.