Copied
 

2018, DKK
17.06.2019
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

117'

Årets resultat

120'

Aktiver

774'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

712'

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
17.06.2019
Resultatopgørelse
2018
17.06.2019
2017
11.06.2018
2016
22.06.2017
2015
21.06.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift117.21639.709-78.313463.769165.544
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 116.51650.708-65.463487.869166.794
Finansielle indtægter7.6047.5456.3894.8292.505
Finansieringsomkostninger-3.046-69802.3075.617
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat121.77446.556-71.924466.291162.432
Resultat120.33448.891-71.924471.038163.392
Forslag til udbytte00000
Aktiver
17.06.2019
Årsrapport
2018
17.06.2019
2017
11.06.2018
2016
22.06.2017
2015
21.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 287.364152.164260.637127.98578.846
Likvider210.282258.84727.19018.8041.655
Kortfristede aktiver000080.501
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver276.079268.414342.706643.169255.300
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver276.079268.414342.706643.169255.300
Aktiver773.725679.425630.533789.958335.801
Aktiver
17.06.2019
Passiver
17.06.2019
Årsrapport
2018
17.06.2019
2017
11.06.2018
2016
22.06.2017
2015
21.06.2016
Forslag til udbytte00000
Egenkapital712.092591.759542.867714.792243.753
Hensatte forpligtelser9.1490000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser52.48487.66687.66675.16692.048
Gældsforpligtelser52.48487.66687.66675.16692.048
Forpligtelser52.48487.66687.66675.16692.048
Passiver773.725679.425630.533789.958335.801
Passiver
17.06.2019
Nøgletal
17.06.2019
Årsrapport
2018
17.06.2019
2017
11.06.2018
2016
22.06.2017
2015
21.06.2016
Afkastningsgrad 15,1 %5,8 %-12,4 %58,7 %49,3 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,9 %8,3 %-13,2 %65,9 %67,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.848,2 %5.689,0 %Na.-20.102,7 %-2.947,2 %
Soliditestgrad 92,0 %87,1 %86,1 %90,5 %72,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.87,5 %
Resultat
17.06.2019
Gæld
17.06.2019
Årsrapport
17.06.2019
Nyeste:01.01.2018- 31.12.2018(offentliggjort: 17.06.2019)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Morten Svendsen Holding ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
17.06.2019
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-05-30
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Morten Svendsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i datter- og associerede selskaber.