Copied
 

Formål
Formål
Selskabets formål er at udøve handels- og håndværksvirksomhed samt fungere som holdingselskab.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 22.11.1999 (7883 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 22.11.1999 (7883 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Detailhandel med andre varer i.a.n (477890).
Sidst opdateret den 21.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (4921 dage).
HistorikStartStop
Detailhandel med andre varer i.a.n (477890)01.01.2008
Detailhandel med andre varer (524899)01.07.200031.12.2007
Uoplyst (980000)22.11.199930.06.2000
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 22.11.1999 (7883 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 27.11.2009 (4225 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 09.12.1999 og angivet som gældende fra 22.11.1999 (7883 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
75959400.
Sidst opdateret den 03.10.2000 og angivet som gældende fra 01.08.2000 (7630 dage).
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 22.11.1999 (7883 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
22.06.2021
Ingen historik.
Kapital
22.06.2021
Fra årsrapport
Type af revisorbistand:Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision):Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision):Vi har revideret årsregnskabet for Dalsgård Junior ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision):Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
22.06.2021
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
22.06.2021
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.