Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-322'

Primær drift

-798'

Årets resultat

-13.642'

Aktiver

119''

Kortfristede aktiver

116''

Egenkapital

107''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
22.03.2021
2019
05.06.2020
2018
24.04.2019
2017
13.04.2018
2016
11.05.2017
2015
18.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-321.896-390.911-158.805-6.921-123.038-109.000-54.000-102.000
Resultat af primær drift-797.896-810.911-587.031-246.921-311.038-297.000-211.0001.039.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.969.31813.434.01410.104.86915.349.8681.536.6145.578.0002.724.0008.846.000
Finansieringsomkostninger-14.968.183-167.715-108.718-7.965-3.662.879-16.000-69.000-10.000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-13.547.51513.690.2887.647.92019.019.376-1.251.1358.286.0006.770.00014.618.000
Resultat-13.642.45810.788.1895.518.16215.700.600-816.5737.062.0006.177.000-1.229.000
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-100.000-100.000-100.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
22.03.2021
2019
05.06.2020
2018
24.04.2019
2017
13.04.2018
2016
11.05.2017
2015
18.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 40.075.64535.096.58529.699.3025.984.6257.556.4182.596.0001.676.0001.437.000
Likvider612.736176.653900.298102.018112.50059.0003.0003.586.000
Kortfristede aktiver116.169.658126.321.175113.933.65387.982.35474.492.61770.165.00057.501.00058.335.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.757.1433.092.8956.797.45919.840.99315.829.42021.149.00027.120.00017.832.000
Materielle aktiver0000147.333215.000283.0000
Langfristede aktiver2.757.1433.092.8956.797.45919.840.99315.976.75321.364.00027.403.00021.932.000
Aktiver118.926.801129.414.070120.731.112107.823.34790.469.37091.529.00084.904.00056.808.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
22.03.2021
2019
05.06.2020
2018
24.04.2019
2017
13.04.2018
2016
11.05.2017
2015
18.04.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000100.000100.000100.000
Egenkapital107.294.796121.051.654110.376.465104.968.90389.376.30390.290.00083.775.00045.048.000
Hensatte forpligtelser6.9006.90015.30033.600010.00000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser30.00030.00030.00030.00030.000000
Kortfristede forpligtelser11.625.1058.355.51610.339.3472.820.8441.093.0671.229.0001.129.0002.569.000
Gældsforpligtelser11.625.1058.355.51610.339.3472.820.8441.093.0671.229.0001.129.0002.569.000
Forpligtelser11.625.1058.355.51610.339.3472.820.8441.093.0671.229.0001.129.0002.569.000
Passiver118.926.801129.414.070120.731.112107.823.34790.469.37091.529.00084.904.00080.267.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
22.03.2021
2019
05.06.2020
2018
24.04.2019
2017
13.04.2018
2016
11.05.2017
2015
18.04.2016
Afkastningsgrad -0,7 %-0,6 %-0,5 %-0,2 %-0,3 %-0,3 %-0,2 %1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,7 %8,9 %5,0 %15,0 %-0,9 %7,8 %7,4 %-2,7 %
Payout-ratio -0,9 %1,1 %2,0 %0,7 %-13,2 %1,4 %1,6 %-8,1 %
Gældsdæknings-nøgletal -5,3 %-483,5 %-540,0 %-3.100,1 %-8,5 %-1.856,3 %-305,8 %10.390,0 %
Soliditestgrad 90,2 %93,5 %91,4 %97,4 %98,8 %98,6 %98,7 %79,3 %
Likviditetsgrad 999,3 %1.511,8 %1.101,9 %3.119,0 %6.815,0 %5.709,1 %5.093,1 %2.270,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Karsten Rasmussen Holding A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Af selskabets likvide midler på 613 t.kr. er 54 t.kr. sikringskonto vedrørende værdipapirer. Af selskabets værdipapirer og kapitalandele, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 75.481 t.kr., er 65.101 t.kr. deponeret til sikkerhed for bankgæld på 7.390 t.kr. Selskabet har ydet selvskyldnerkaution overfor tilknyttet virksomheds engagement med pengeinstitut. Gælden til pengeinstituttet udgør pr. 31. december 2022 0 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Karsten Rasmussen Holding A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investering i værdipapirer og ejendomme.