Copied
 
 
2016, PLN
12.10.2017
Bruttoresultat

-141'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-486'

Aktiver

15.602'

Kortfristede aktiver

1.909'

Egenkapital

15.568'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
12.10.2017
Årsrapport
2016
12.10.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-141.2090
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter14.18480.825
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-15.3870
Resultat før skat00
Resultat-486.216-124.578
Forslag til udbytte00
Aktiver
12.10.2017
Årsrapport
2016
12.10.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.585.7081.575.268
Likvider323.568813.699
Kortfristede aktiver1.909.2762.388.967
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver13.692.92013.692.627
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver13.692.92013.692.627
Aktiver15.602.19616.081.594
Aktiver
12.10.2017
Passiver
12.10.2017
Årsrapport
2016
12.10.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte00
Egenkapital15.567.96716.054.183
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser34.22927.411
Gældsforpligtelser34.22927.411
Forpligtelser34.22927.411
Passiver15.602.19616.081.594
Passiver
12.10.2017
Nøgletal
12.10.2017
Årsrapport
2016
12.10.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -3,1 %-0,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 99,8 %99,8 %
Likviditetsgrad 5.577,9 %8.715,4 %
Resultat
12.10.2017
Gæld
12.10.2017
Årsrapport
12.10.2017
Nyeste:01.07.2016- 30.06.2017(offentliggjort: 12.10.2017)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Idea Holding ApS for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Beretning
12.10.2017
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2017-10-12
Ledelsespåtegning:Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Idea Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er ar eje andele i andre selskaber og investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.