Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-5.508

Primær drift

-5.508

Årets resultat

462'

Aktiver

4.802'

Kortfristede aktiver

4.637'

Egenkapital

4.440'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
25.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.508-5.488-6.219-5.48800000
Resultat af primær drift-5.508-5.488-6.219-5.488-6.219-4.738-4.830-4.515-5.112
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter428.5091.372467.605112.701386.50911065.64140.96720.700
Finansieringsomkostninger0-619.880-152-1.215-816-68.683-570-9
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat423.001-123.996961.2341.205.9981.179.474626.689160.75436.45215.579
Resultat462.374-114.006859.7551.156.2771.107.739626.438147.94627.48211.404
Forslag til udbytte0-117.800-114.40000-108.000-105.800-100.0000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
25.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 342.000334.000332.536313.702022.000006.390
Likvider160.51991.57516.6426282.55222.4041.6886.86639.736
Kortfristede aktiver4.637.1454.131.7974.672.7294.170.2763.745.9172.034.6961.550.031894.106590.996
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver165.000165.000165.000125.000125.000125.000125.000125.000125.000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver165.000165.000165.000125.000125.000125.000125.000125.000125.000
Aktiver4.802.1454.296.7974.837.7294.295.2763.870.9172.159.6961.675.0311.019.106715.996
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
25.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Forslag til udbytte0117.800114.40000108.000105.800100.0000
Egenkapital4.440.3584.095.7844.324.1903.464.4352.308.1581.308.419787.781739.835712.353
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000000
Kortfristede forpligtelser361.787201.013513.539830.8411.562.759851.277887.250279.2713.643
Gældsforpligtelser361.787201.013513.539830.8411.562.759851.277887.250279.2713.643
Forpligtelser361.787201.013513.539830.8411.562.759851.277887.250279.2713.643
Passiver4.802.1454.296.7974.837.7294.295.2763.870.9172.159.6961.675.0311.019.106715.996
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
25.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,2 %-0,2 %-0,3 %-0,4 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,4 %-2,8 %19,9 %33,4 %48,0 %47,9 %18,8 %3,7 %1,6 %
Payout-ratio Na.-103,3 %13,3 %Na.Na.17,2 %71,5 %363,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-0,9 %-4.091,4 %-451,7 %-762,1 %-6,9 %-8.473,7 %Na.-56.800,0 %
Soliditestgrad 92,5 %95,3 %89,4 %80,7 %59,6 %60,6 %47,0 %72,6 %99,5 %
Likviditetsgrad 1.281,7 %2.055,5 %909,9 %501,9 %239,7 %239,0 %174,7 %320,2 %16.222,8 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for FABREX HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.