Copied
 
Siden november 2021
RevisionsfirmaCvrRevisorMNE# Regnskaber
KPMG 25578198Michael Sten Larsenmne10488
KPMG 25578198David Olafssonmne197371
KPMG P/S, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 25578198Michael Tuborgmne24621
KPMG 25578198Lau Bent Baunmne26708
KPMG 25578198Kenn W. Hansen mne301543
KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 25578198Carsten Nielsenmne302122
KPMG 25578198Martin Eilermne322714
KPMG 25578198Steffen S. Hansenmne327377
KPMG 25578198Klaus Rytzmne332055
KPMG P/S 25578198Nikolaj Møller Hansenmne332204
KPMG 25578198Morten Høgh-Petersenmne342838
KPMG 25578198Mikkel Trabjerg Knudsenmne344592
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 25578198Niels Vendelbomne345326
KPMG 25578198Kim Schmidtmne345526
KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 25578198Michael E. K. Rasmussenmne413641
KPMG P/S Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 25578198Jesper Bo Pedersenmne427781