Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-189'

Primær drift

-214'

Årets resultat

-240'

Aktiver

3.337'

Kortfristede aktiver

1.805'

Egenkapital

1.723'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

370 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.05.2022
2020
05.12.2021
2019
24.11.2020
2018
09.09.2019
2017
19.12.2018
2016
19.12.2017
2015
31.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-189.43358.481-6.18914.215000
Resultat af primær drift-214.433253.354-56.189-35.785-140.703-927-15.175
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -1825.1766.5880000
Finansielle indtægter0010.4060022.1001.795
Finansieringsomkostninger-25.544-30.244-26.427-109.297-24.736-51.493-39.471
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-240.159228.286-65.622-989.3411.426.819-103.612-39.745
Resultat-240.159228.286-65.622-989.3411.426.819-103.612-39.745
Forslag til udbytte000-108.000-105.80000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.05.2022
2020
05.12.2021
2019
24.11.2020
2018
09.09.2019
2017
19.12.2018
2016
19.12.2017
2015
31.12.2016
Kortfristede varebeholdninger23.00023.42200000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.6541.434.96810.639154.461132.61641.27665.314
Likvider1.762.153888.5571.011.7601.154.344168123.37536
Kortfristede aktiver1.804.8072.346.9471.022.3991.308.805132.784164.65165.350
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver248.814240.685235.5091.528.9212.373.180833.506886.717
Materielle aktiver1.282.9341.332.9342.563.0612.613.0612.663.0612.713.0612.891.679
Langfristede aktiver1.531.7481.573.6192.798.5704.141.9825.036.2413.546.5673.778.396
Aktiver3.336.5553.920.5663.820.9695.450.7875.169.0253.711.2183.843.746
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.05.2022
2020
05.12.2021
2019
24.11.2020
2018
09.09.2019
2017
19.12.2018
2016
19.12.2017
2015
31.12.2016
Forslag til udbytte000108.000105.80000
Egenkapital1.723.3202.059.6841.944.3972.253.0193.348.1601.921.3412.024.953
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.4756.7437.12518.58719.2876.6506.500
Kortfristede forpligtelser487.655481.233296.0721.617.268240.365211.251242.041
Gældsforpligtelser1.613.2351.860.8821.876.5723.197.7681.820.8651.789.8771.818.793
Forpligtelser1.613.2351.860.8821.876.5723.197.7681.820.8651.789.8771.818.793
Passiver3.336.5553.920.5663.820.9695.450.7875.169.0253.711.2183.843.746
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.05.2022
2020
05.12.2021
2019
24.11.2020
2018
09.09.2019
2017
19.12.2018
2016
19.12.2017
2015
31.12.2016
Afkastningsgrad -6,4 %6,5 %-1,5 %-0,7 %-2,7 %0,0 %-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,9 %11,1 %-3,4 %-43,9 %42,6 %-5,4 %-2,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.-10,9 %7,4 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -839,5 %837,7 %-212,6 %-32,7 %-568,8 %-1,8 %-38,4 %
Soliditestgrad 51,6 %52,5 %50,9 %41,3 %64,8 %51,8 %52,7 %
Likviditetsgrad 370,1 %487,7 %345,3 %80,9 %55,2 %77,9 %27,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-14
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Reenbergs Invest og Dekor ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.