Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-2.302

Primær drift

-2.302

Årets resultat

-6.040

Aktiver

1.345'

Kortfristede aktiver

317'

Egenkapital

1.306'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
18.11.2020
2018
30.09.2019
2017
28.11.2018
2016
21.11.2017
2015
29.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.30237.712083.59916.48947.0930
Resultat af primær drift-2.30237.712318.45983.59916.489048.104
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00210241350
Finansieringsomkostninger000000-8.569
Andre finansielle omkostninger-2.7260-15.411-6.256-6.792-7.8210
Resultat før skat-5.02837.712303.06977.3439.72139.40739.535
Resultat-6.04029.416236.39960.2697.58830.21730.344
Forslag til udbytte-114.400100.000-100.000-100.000-100.000-100.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
18.11.2020
2018
30.09.2019
2017
28.11.2018
2016
21.11.2017
2015
29.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider316.578455.276977.70272.62926.98657.65670.102
Kortfristede aktiver316.578455.276977.70272.62926.98657.65670.102
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver1.028.5501.028.5501.028.5502.127.2382.127.2382.127.2382.127.238
Langfristede aktiver1.028.5501.028.5501.028.5502.127.2382.127.2382.127.2382.127.238
Aktiver1.345.1281.483.8262.006.2522.199.8672.154.2242.184.8942.197.340
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
18.11.2020
2018
30.09.2019
2017
28.11.2018
2016
21.11.2017
2015
29.09.2016
Forslag til udbytte114.400-100.000100.000100.000100.000100.0000
Egenkapital1.306.2381.312.2781.482.8611.346.4621.386.1921.478.6041.448.387
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker000500.000500.000500.0000
Anden langfristet gæld00000036.900
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.70010.70034.00011.9909.0009.0009.000
Kortfristede forpligtelser38.890171.548523.391353.405268.032206.290712.053
Gældsforpligtelser38.890171.548523.391853.405768.032706.290748.953
Forpligtelser38.890171.548523.391853.405768.032706.290748.953
Passiver1.345.1281.483.8262.006.2522.199.8672.154.2242.184.8942.197.340
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
18.11.2020
2018
30.09.2019
2017
28.11.2018
2016
21.11.2017
2015
29.09.2016
Afkastningsgrad -0,2 %2,5 %15,9 %3,8 %0,8 %Na.2,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,5 %2,2 %15,9 %4,5 %0,5 %2,0 %2,1 %
Payout-ratio -1.894,0 %-340,0 %42,3 %165,9 %1.317,9 %330,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.561,4 %
Soliditestgrad 97,1 %88,4 %73,9 %61,2 %64,3 %67,7 %65,9 %
Likviditetsgrad 814,0 %265,4 %186,8 %20,6 %10,1 %27,9 %9,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for FRANK BELMANN. VIBORG ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.