Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.813'

Primær drift

1.591'

Årets resultat

3.101'

Aktiver

61.293'

Kortfristede aktiver

18.184'

Egenkapital

25.502'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

142 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.812.7642.425.4891.190.1962.048.7511.637.4282.588.5602.590.204
Resultat af primær drift1.590.9071.029.844-23.620671.714400.3081.005.253864.512
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter3.787.3253.830.1543.115.4623.296.4583.161.7262.545.8221.704.579
Finansieringsomkostninger-1.312.178-1.304.840-960.103-1.132.495-964.443-859.297-568.996
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat4.066.0543.555.1582.131.7392.835.6772.597.5912.691.7782.000.095
Resultat3.100.7422.767.3201.658.2532.205.9952.020.6451.966.6161.540.993
Forslag til udbytte000000-1.000.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger7.869.2428.169.2425.204.7255.204.7255.204.7255.204.7255.204.725
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.284.1421.581.0961.377.8811.077.508860.038709.6291.368.355
Likvider660660660660900.66066010.660
Kortfristede aktiver18.183.59319.997.36514.882.04816.375.39313.627.95320.672.34815.441.066
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver43.109.82335.610.70136.139.74831.000.78230.079.24025.344.12114.559.951
Materielle aktiver00028.50094.500160.500226.500
Langfristede aktiver43.109.82335.610.70136.139.74831.029.28230.173.74025.504.62114.786.451
Aktiver61.293.41655.608.06651.021.79647.404.67543.801.69346.176.96930.227.517
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte0000001.000.000
Egenkapital25.502.16222.211.25019.506.55017.683.22615.329.01013.276.56211.885.668
Hensatte forpligtelser373.747326.000324.000284.000250.000209.00086.000
Langfristet gæld til banker20.821.97219.513.68620.514.64015.971.81016.000.00014.881.0928.388.657
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser12.822.41111.457.1308.600.67511.413.10610.131.04515.741.7727.386.166
Gældsforpligtelser35.417.50733.070.81631.191.24629.437.44928.222.68332.691.40718.255.849
Forpligtelser35.417.50733.070.81631.191.24629.437.44928.222.68332.691.40718.255.849
Passiver61.293.41655.608.06651.021.79647.404.67543.801.69346.176.96930.227.517
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad 2,6 %1,9 %0,0 %1,4 %0,9 %2,2 %2,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,2 %12,5 %8,5 %12,5 %13,2 %14,8 %13,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.64,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 121,2 %78,9 %-2,5 %59,3 %41,5 %117,0 %151,9 %
Soliditestgrad 41,6 %39,9 %38,2 %37,3 %35,0 %28,8 %39,3 %
Likviditetsgrad 141,8 %174,5 %173,0 %143,5 %134,5 %131,3 %209,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ejendomskreditselskabet Boligkredit A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for selskabets bankgæld er der følgende sikkerhedsstillelser: Banken har sikkerhed i følgende: Værdipapirer med bogført værdi på 30.004.784 kr. Ejendom bestemt for salg 2.500.000 kr. (med bogført værdi på 5.204.725 kr.) Simple fordringer med en samlet værdi på 5.070.000 kr. Banken har stillet garantier på 835.000 kr. vedrørende igangværende lånesager. Endvidere har Sebanna Holding ApS kautioneret for selskabets gæld til Jutlander Bank A/S.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Ledelsespåtegning: Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Ejendomskreditselskabet Boligkredit A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Helsingør, den 14. september 2022 Direktion Henrik Grave Bestyrelse Henrik Grave Charlotte Jepsen Brian Mogensen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Ejendomskreditselskabet Boligkredit A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i formidling og besiddelse af pantebreve samt anden formueforvaltning.