Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

295'

Primær drift

6.791

Årets resultat

140

Aktiver

759'

Kortfristede aktiver

525'

Egenkapital

280'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

132 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
02.12.2019
2017
21.11.2018
2016
13.12.2017
2015
17.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat295.015298.351369.244463.143408.019519.457
Resultat af primær drift6.791-34.159107.616242.71397.148229.889
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-6.651-7.994-22.309-5.3220-37.672
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat000085.0540
Resultat140-42.15385.307237.39185.054192.217
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
02.12.2019
2017
21.11.2018
2016
13.12.2017
2015
17.11.2016
Kortfristede varebeholdninger132.352130.075126.135140.030169.362167.381
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 137.79470.694257.719188.410159.658236.664
Likvider254.568316.438162.149150.99892.3955.229
Kortfristede aktiver524.714517.207546.003479.438421.415409.274
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver77.61675.72574.20072.4008.8798.879
Materielle aktiver156.794188.391259.14695.00128.91999.986
Langfristede aktiver234.410264.116333.346167.40137.798108.865
Aktiver759.124781.323879.349646.839459.213518.139
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
02.12.2019
2017
21.11.2018
2016
13.12.2017
2015
17.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital279.912279.774321.927-63.380-772-85.825
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2355.95012.6685.78723.13829.204
Kortfristede forpligtelser396.148392.870423.643410.219459.985603.964
Gældsforpligtelser479.212501.549557.422710.219459.985603.964
Forpligtelser479.212501.549557.422710.219459.985603.964
Passiver759.124781.323879.349646.839459.213518.139
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
26.11.2020
2018
02.12.2019
2017
21.11.2018
2016
13.12.2017
2015
17.11.2016
Afkastningsgrad 0,9 %-4,4 %12,2 %37,5 %21,2 %44,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,1 %-15,1 %26,5 %-374,6 %-11.017,4 %-224,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 102,1 %-427,3 %482,4 %4.560,6 %Na.610,2 %
Soliditestgrad 36,9 %35,8 %36,6 %-9,8 %-0,2 %-16,6 %
Likviditetsgrad 132,5 %131,6 %128,9 %116,9 %91,6 %67,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Udover de i balancen anførte forpligtelser, kan der oplyses følgende om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Der er stillet ejendomsforbehold tkr. 179 i Toyota Avensis til sikkerhed for gæld til kreditinstitut, bogført værdi tkr. 94.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-18
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for C. Kristiansen, Smede & Maskinværksted Vejle ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vejle, den 18. november 2021 Direktion Carsten Holm Kristiansen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for C. Kristiansen, Smede & Maskinværksted Vejle ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive smede- og maskinværksted.