Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-47.846

Primær drift

165'

Årets resultat

134'

Aktiver

2.211'

Kortfristede aktiver

2.211'

Egenkapital

1.459'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
23.08.2019
2017
25.10.2018
2016
06.11.2017
2015
16.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-47.846-69.611-59.462-89.038-73.635-82.394
Resultat af primær drift164.963-69.611-59.462-89.038-73.635-82.394
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter12.92917.32452.91343.747149.706133.040
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-43.852-30.117-4.077-23.545-13.642-227.637
Resultat før skat134.040-82.404-10.626000
Resultat134.040-82.388-10.626-106.81452.128-154.712
Forslag til udbytte00-108.000-500.000-103.400-100.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
23.08.2019
2017
25.10.2018
2016
06.11.2017
2015
16.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.3688.53014.26316.44159.88771.340
Likvider422.847659.469617.4801.120.0351.227.4252.683.633
Kortfristede aktiver2.210.7642.236.7392.390.2562.879.2023.053.8914.458.949
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver2.210.7642.236.7392.390.2562.879.2023.053.8914.458.949
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
23.08.2019
2017
25.10.2018
2016
06.11.2017
2015
16.11.2016
Forslag til udbytte00108.000500.000103.400100.000
Egenkapital1.459.3651.325.3252.275.7132.786.3392.996.5533.044.425
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld734.901691.2140001.401.524
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.50015.00015.00015.00013.00013.000
Kortfristede forpligtelser16.498220.200114.54392.86357.33813.000
Gældsforpligtelser751.399911.414114.54392.86357.3381.414.524
Forpligtelser751.399911.414114.54392.86357.3381.414.524
Passiver2.210.7642.236.7392.390.2562.879.2023.053.8914.458.949
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
08.12.2020
2018
23.08.2019
2017
25.10.2018
2016
06.11.2017
2015
16.11.2016
Afkastningsgrad 7,5 %-3,1 %-2,5 %-3,1 %-2,4 %-1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,2 %-6,2 %-0,5 %-3,8 %1,7 %-5,1 %
Payout-ratio Na.Na.-1.016,4 %-468,1 %198,4 %-64,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 66,0 %59,3 %95,2 %96,8 %98,1 %68,3 %
Likviditetsgrad 13.400,2 %1.015,8 %2.086,8 %3.100,5 %5.326,1 %34.299,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Sikkerheder og pantsætningerIngen af selskabets aktiver er pantsat eller anvendt som sikkerhedsstillelse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-22
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1/7 2020 - 30/6 2021, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt årsregnskabet, indeholdende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabet har fravalgt revision, og ledelsen erklærer at betingelserne for fravalg fortsat er opfyldt. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen giver efter vor opfattelse en retvisende redegørelse. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Oplysning om usædvanlige forhold:Usædvanlige forholdVed regnskabsårets afslutning er der fortsat coronæpidemi i Danmark. Coronavirus har ved regnskabsåret udløb haft begrænset indflydelse på virksomhedens drift. Vi følger udviklingen tæt og tager de nødvendige forholdsregler der skal til for at sikre virksomheden bedst muligt. Vi vurderer løbende virksomhedens finansielle likviditetsberedskab for at sikre det er tilstrækkeligt. Der er ingen usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. På nuværende tidspunkt har vi en formodning om at situationen samlet stopper indenfor en overskuelig fremtid.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter er formueadministration.