Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-11.264

Primær drift
Na.
Årets resultat

148'

Aktiver

521'

Kortfristede aktiver

129'

Egenkapital

261'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

60 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.264-8.268-7.9150000
Resultat af primær drift000000-10.237
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 172.276137.19534.32448.772000
Finansielle indtægter2.4302.2011.9931.2361.1561.0821.012
Finansieringsomkostninger-20.385-17.419-9.257-3.819-6.058-5.415-7.219
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat143.057113.70919.14533.420-12.356-11.224-16.444
Resultat147.754117.95122.99836.513-9.448-9.261-14.790
Forslag til udbytte-40.000000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 128.88887.46156.64748.41651.18469.98476.519
Likvider0000000
Kortfristede aktiver128.88887.46156.64748.41651.18469.98476.519
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver392.567220.29183.09648.772000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver392.567220.29183.09648.772000
Aktiver521.455307.752139.74397.18851.18469.98476.519
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Forslag til udbytte40.000000000
Egenkapital261.067113.313-4.638-27.634-64.147-54.699-45.438
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser214.068155.654139.351117.237115.331124.683121.957
Gældsforpligtelser260.388194.439144.381124.822115.331124.683121.957
Forpligtelser260.388194.439144.381124.822115.331124.683121.957
Passiver521.455307.752139.74397.18851.18469.98476.519
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.-13,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 56,6 %104,1 %-495,9 %-132,1 %14,7 %16,9 %32,5 %
Payout-ratio 27,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.-141,8 %
Soliditestgrad 50,1 %36,8 %-3,3 %-28,4 %-125,3 %-78,2 %-59,4 %
Likviditetsgrad 60,2 %56,2 %40,7 %41,3 %44,4 %56,1 %62,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-09
Ledelsespåtegning:Efterfølgende årsrapport for perioden 1/5 2021 - 30/4 2022 for Valentin-Hjorth Holding ApS, der udviser et resultat på kr. 147. 754 samt en egenkapital på kr. 261. 067, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.   Direktionen erklærer i denne forbindelse:   - at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og   - at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.   Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.