Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

684'

Primær drift
Na.
Årets resultat

134'

Aktiver

677'

Kortfristede aktiver

615'

Egenkapital

174'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

122 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat683.973
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter13
Finansieringsomkostninger-4.206
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat171.534
Resultat133.716
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger102.780
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 218.411
Likvider293.816
Kortfristede aktiver615.007
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver62.465
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver62.465
Aktiver677.472
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital173.716
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.527
Kortfristede forpligtelser503.756
Gældsforpligtelser503.756
Forpligtelser503.756
Passiver677.472
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 77,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 25,6 %
Likviditetsgrad 122,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.10.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Synnejysk Bageri ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2022 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober - 31. december 2022 for Synnejysk Bageri ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive handels-, fabrikations- og industrivirksomhed indenfor bagerbranchen.