Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-12.710

Primær drift

-12.710

Årets resultat

-12.763

Aktiver

33.487

Kortfristede aktiver

11.252

Egenkapital

27.237

Afkastningsgrad

-38 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

180 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-12.710
Resultat af primær drift-12.710
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-53
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-12.763
Resultat-12.763
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider11.252
Kortfristede aktiver11.252
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver22.235
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver22.235
Aktiver33.487
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital27.237
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser6.250
Gældsforpligtelser6.250
Forpligtelser6.250
Passiver33.487
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Afkastningsgrad -38,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -46,9 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -23.981,1 %
Soliditestgrad 81,3 %
Likviditetsgrad 180,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:20.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Frederik Bo Bojesen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 20. maj - 31. december 2022 for Frederik Bo Bojesen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at foretage investeringer og dermed beslægtet virksomhed.