Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

14.636

Primær drift

14.636

Årets resultat

9.387

Aktiver

147'

Kortfristede aktiver

22.826

Egenkapital

59.408

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

26 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat14.636
Resultat af primær drift14.636
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-2.601
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat12.035
Resultat9.387
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.481
Likvider4.345
Kortfristede aktiver22.826
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver124.059
Langfristede aktiver124.059
Aktiver146.885
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital59.408
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser87.477
Gældsforpligtelser87.477
Forpligtelser87.477
Passiver146.885
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Afkastningsgrad 10,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 15,8 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 562,7 %
Soliditestgrad 40,4 %
Likviditetsgrad 26,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:08.03.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 08. marts 2022 - 31. december 2022 for NordEx ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.