Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

7.470

Primær drift

7.470

Årets resultat

3.937

Aktiver

512'

Kortfristede aktiver

386'

Egenkapital

43.937

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

144 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.470
Resultat af primær drift7.470
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-1.902
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat5.568
Resultat3.937
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 131.174
Likvider254.410
Kortfristede aktiver385.584
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver126.884
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver126.884
Aktiver512.468
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital43.937
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser19.976
Kortfristede forpligtelser267.246
Gældsforpligtelser468.531
Forpligtelser468.531
Passiver512.468
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad 1,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 9,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 392,7 %
Soliditestgrad 8,6 %
Likviditetsgrad 144,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:16.11.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for bsy ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er udleje af kontorlejemål og dermed beslægtet virksomhed.