Copied

2021, DKK
01.11.2021
Bruttoresultat

242'

Primær drift

242'

Årets resultat

188'

Aktiver

461'

Kortfristede aktiver

309'

Egenkapital

228'

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

172 %

Resultat
01.11.2021
Årsrapport
2021
01.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat241.945
Resultat af primær drift241.945
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-367
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat241.578
Resultat188.431
Forslag til udbytte0
Aktiver
01.11.2021
Årsrapport
2021
01.11.2021
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 221.750
Likvider87.019
Kortfristede aktiver308.769
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver152.444
Langfristede aktiver152.444
Aktiver461.213
Aktiver
01.11.2021
Passiver
01.11.2021
Årsrapport
2021
01.11.2021
Forslag til udbytte0
Egenkapital228.431
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser75.264
Kortfristede forpligtelser179.635
Gældsforpligtelser232.782
Forpligtelser232.782
Passiver461.213
Passiver
01.11.2021
Nøgletal
01.11.2021
Årsrapport
2021
01.11.2021
Afkastningsgrad 52,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 82,5 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 65.925,1 %
Soliditestgrad 49,5 %
Likviditetsgrad 171,9 %
Resultat
01.11.2021
Gæld
01.11.2021
Årsrapport
01.11.2021
Nyeste:02.07.2021- 30.09.2021(offentliggjort: 01.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for La Concordia Partner ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2021 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
01.11.2021
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2. juli - 30. september 2021 for La Concordia Partner ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med skønheds- og hudpleje samt hermed beslægtet virksomhed.