Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

216'

Primær drift

5.453

Årets resultat

5.453

Aktiver

53.389

Kortfristede aktiver

53.389

Egenkapital

44.751

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Nettoomsætning322.313
Bruttoresultat215.998
Resultat af primær drift5.453
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat5.453
Resultat5.453
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 49.428
Likvider3.961
Kortfristede aktiver53.389
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver53.389
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital44.751
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser8.638
Gældsforpligtelser8.638
Forpligtelser8.638
Passiver53.389
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Afkastningsgrad 10,2 %
Dækningsgrad 67,0 %
Resultatgrad 1,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 12,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 83,8 %
Likviditetsgrad 618,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:18.05.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-12-07
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 18. maj 2021 - 30. september 2022 for HardKåre Business ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.