Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

19.878

Primær drift

7.378

Årets resultat

2.417

Aktiver

133'

Kortfristede aktiver

82.484

Egenkapital

42.417

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

91 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat19.878
Resultat af primær drift7.378
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-4.411
Resultat før skat2.967
Resultat2.417
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger15.672
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.786
Likvider50.026
Kortfristede aktiver82.484
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver2.500
Materielle aktiver47.723
Langfristede aktiver50.223
Aktiver132.707
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital42.417
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser90.290
Gældsforpligtelser90.290
Forpligtelser90.290
Passiver132.707
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
Afkastningsgrad 5,6 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 5,7 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 32,0 %
Likviditetsgrad 91,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:07.04.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-16
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 for Birgers Bryghus ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er at drive bryghus.