Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

40.000

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

40.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
Nettoomsætning0
Bruttoresultat00
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat00
Resultat00
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider00
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver40.00040.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver40.00040.000
Aktiver40.00040.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital40.00040.000
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser00
Gældsforpligtelser00
Forpligtelser00
Passiver40.00040.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.07.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for X-ile Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.