Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

232'

Primær drift

187'

Årets resultat

64.943

Aktiver

3.564'

Kortfristede aktiver

441'

Egenkapital

526'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

29 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat231.521142.326
Resultat af primær drift186.506109.533
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-88.541-16.532
Resultat før skat97.96593.001
Resultat64.94360.969
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.6880
Likvider431.761335.896
Kortfristede aktiver441.449335.896
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver3.122.9543.060.674
Langfristede aktiver3.122.9543.060.674
Aktiver3.564.4033.396.570
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital525.912460.969
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser24.97918.753
Kortfristede forpligtelser1.538.4912.935.601
Gældsforpligtelser3.038.4912.935.601
Forpligtelser3.038.4912.935.601
Passiver3.564.4033.396.570
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Afkastningsgrad 5,2 %3,2 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,3 %13,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 14,8 %13,6 %
Likviditetsgrad 28,7 %11,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Mandrup Ejendomme ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.