Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-42.322

Primær drift

-117'

Årets resultat

-92.188

Aktiver

155'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

113'

Afkastningsgrad

-75 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-42.322297.663
Resultat af primær drift-116.757214.869
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-923-2.997
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-117.680211.872
Resultat-92.188165.074
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 59.0820
Likvider41.614439.058
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver54.11172.148
Langfristede aktiver54.11172.148
Aktiver154.807511.206
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital112.886205.074
Hensatte forpligtelser744992
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.500105.863
Kortfristede forpligtelser41.177305.140
Gældsforpligtelser41.177305.140
Forpligtelser41.177305.140
Passiver154.807511.206
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Afkastningsgrad -75,4 %42,0 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -81,7 %80,5 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -12.649,7 %7.169,5 %
Soliditestgrad 72,9 %40,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Murermester Jens Jensen, Pandrup ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Murermester Jens Jensen, Pandrup ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive murermestervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.