Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.625

Primær drift

-3.625

Årets resultat

-4.881

Aktiver

280'

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

25.390

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
14.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.625-5.793
Resultat af primær drift-3.625-5.793
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-1.256-3.937
Resultat før skat-4.881-9.729
Resultat-4.881-9.729
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
14.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider03.521
Kortfristede aktiver03.521
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver280.000280.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver280.000280.000
Aktiver280.000283.521
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
14.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital25.39030.271
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser254.611253.250
Gældsforpligtelser254.611253.250
Forpligtelser254.611253.250
Passiver280.000283.521
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
14.06.2022
Afkastningsgrad -1,3 %-2,0 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -19,2 %-32,1 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 9,1 %10,7 %
Likviditetsgrad Na.1,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-13
Ledelsespåtegning:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Jesper Linde Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktivitet er at besidde kapitalandele.