Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

-1.605

Aktiver

34.373

Kortfristede aktiver

14.773

Egenkapital

34.373

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Nettoomsætning0
Resultat af primær drift0-4.022
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-1.6050
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-1.605-4.022
Resultat-1.605-4.022
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider14.77316.378
Kortfristede aktiver14.77316.378
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver19.60019.600
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver19.60019.600
Aktiver34.37335.978
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital34.37335.978
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser00
Gældsforpligtelser00
Forpligtelser00
Passiver34.37335.978
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Afkastningsgrad Na.-11,2 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,7 %-11,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.