Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift

-5.000

Årets resultat

72.854

Aktiver

175'

Kortfristede aktiver

13.533

Egenkapital

160'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

88 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
09.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.0000
Resultat af primær drift-5.0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat71.74944.703
Resultat72.85444.703
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
09.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.5332.000
Likvider00
Kortfristede aktiver13.5332.000
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver161.45284.703
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver161.45284.703
Aktiver174.98586.703
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
09.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital159.55786.703
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser15.4280
Gældsforpligtelser15.4280
Forpligtelser15.4280
Passiver174.98586.703
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
09.06.2022
Afkastningsgrad -2,9 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 45,7 %51,6 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 91,2 %100,0 %
Likviditetsgrad 87,7 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hjarbæk Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hjarbæk Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at besidde ejerandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.