Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

7.702'

Primær drift

4.058'

Årets resultat

2.865'

Aktiver

8.164'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

4.423'

Afkastningsgrad

50 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
23.01.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.702.1383.422.761
Resultat af primær drift4.058.2041.701.527
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-381.766-265.202
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat3.676.4381.436.325
Resultat2.864.6631.118.469
Forslag til udbytte0-100.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
23.01.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.035.0225.097.673
Likvider3.840.7851.815.996
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill26.66638.333
Finansielle anlægsaktiver98.30022.500
Materielle aktiver163.60830.556
Langfristede aktiver288.57491.389
Aktiver8.164.3817.005.058
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
23.01.2022
Forslag til udbytte0100.000
Egenkapital4.423.1321.658.469
Hensatte forpligtelser37.203317.856
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.657.4064.093.960
Kortfristede forpligtelser3.704.0465.028.733
Gældsforpligtelser3.704.0465.028.733
Forpligtelser3.704.0465.028.733
Passiver8.164.3817.005.058
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
23.01.2022
Afkastningsgrad 49,7 %24,3 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 64,8 %67,4 %
Payout-ratio Na.8,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.063,0 %641,6 %
Soliditestgrad 54,2 %23,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Halbyg A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Halbyg A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive entreprenørvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed.