Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.546'

Primær drift

570'

Årets resultat

440'

Aktiver

1.035'

Kortfristede aktiver

1.035'

Egenkapital

865'

Afkastningsgrad

55 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
21.01.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.546.4722.148.948
Resultat af primær drift570.0671.413.853
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-6.328-5.411
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat563.7391.408.442
Resultat439.5051.098.022
Forslag til udbytte-750.000-113.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
21.01.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 62.772221.551
Likvider972.3371.077.039
Kortfristede aktiver1.035.1091.298.590
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver1.035.1091.298.590
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
21.01.2022
Forslag til udbytte750.000113.000
Egenkapital864.5281.138.022
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.2000
Kortfristede forpligtelser170.581160.568
Gældsforpligtelser170.581160.568
Forpligtelser170.581160.568
Passiver1.035.1091.298.590
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
21.01.2022
Afkastningsgrad 55,1 %108,9 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 50,8 %96,5 %
Payout-ratio 170,6 %10,3 %
Gældsdæknings-nøgletal 9.008,6 %26.129,2 %
Soliditestgrad 83,5 %87,6 %
Likviditetsgrad 606,8 %808,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MIST Consultancy ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for MIST Consultancy ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dragør, den 23. januar 2023 Direktion Mikæl Stenbakken Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for MIST Consultancy ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive konsulent virksomhed med rådgivning om indkøb til life science virksomheder af både direct, on indirekt indkøb samt andre beslægtede formål.