Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.626'

Aktiver

6.637'

Kortfristede aktiver

901'

Egenkapital

1.402'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

21 %

Likviditetsgrad

17 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000-3.030
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter8.5340
Finansieringsomkostninger-82.111-35.689
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat0-264.903
Resultat1.626.441-264.903
Forslag til udbytte00
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 373.534865.000
Likvider527.03334.308
Kortfristede aktiver900.567899.308
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver5.736.7354.031.717
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver5.736.7354.031.717
Aktiver6.637.3024.931.025
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital1.401.538-224.903
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser5.235.7645.155.928
Gældsforpligtelser5.235.7645.155.928
Forpligtelser5.235.7645.155.928
Passiver6.637.3024.931.025
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 116,0 %117,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 21,1 %-4,6 %
Likviditetsgrad 17,2 %17,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for FRB 20 Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 for FRB 20 Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at investere i virksomheder inden for projektudvikling, byggeri og fast ejendom samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed.