Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

491'

Primær drift

111'

Årets resultat

39.929

Aktiver

3.347'

Kortfristede aktiver

3.331'

Egenkapital

442'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

115 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
05.04.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat490.7661.260.830
Resultat af primær drift111.234751.255
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-78.521-264.022
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat32.713487.233
Resultat39.929357.152
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
05.04.2022
Kortfristede varebeholdninger2.946.1511.264.161
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 384.57240.790
Likvider0152.756
Kortfristede aktiver3.330.7231.457.707
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver15.8360
Langfristede aktiver15.8360
Aktiver3.346.5591.457.707
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
05.04.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital442.081402.152
Hensatte forpligtelser075.000
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser98.388270.042
Kortfristede forpligtelser2.904.478980.555
Gældsforpligtelser2.904.478980.555
Forpligtelser2.904.478980.555
Passiver3.346.5591.457.707
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
05.04.2022
Afkastningsgrad 3,3 %51,5 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,0 %88,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 141,7 %284,5 %
Soliditestgrad 13,2 %27,6 %
Likviditetsgrad 114,7 %148,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-05
Ledelsespåtegning:Efterfølgende årsrapport for perioden 1/1 - 31/12 2022 for Sidelmann Bilsalg | Leasing ApS, der udviser et resultat på kr. 39. 929 samt en egenkapital på kr. 442. 081, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.   Direktionen erklærer i denne forbindelse:   - at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og   - at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.   Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.