Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.528'

Primær drift

630'

Årets resultat

482'

Aktiver

1.213'

Kortfristede aktiver

1.117'

Egenkapital

594'

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

236 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.527.8711.458.226
Resultat af primær drift629.65894.947
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter4230
Finansieringsomkostninger-9.614-1.920
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat620.46793.027
Resultat481.66372.234
Forslag til udbytte-80.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 959.792384.710
Likvider157.2640
Kortfristede aktiver1.117.056384.710
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver95.77544.281
Langfristede aktiver95.77544.281
Aktiver1.212.831428.991
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
Forslag til udbytte80.0000
Egenkapital593.897112.234
Hensatte forpligtelser3.485795
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser34.98825.750
Kortfristede forpligtelser473.482295.084
Gældsforpligtelser615.449315.962
Forpligtelser615.449315.962
Passiver1.212.831428.991
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.11.2021
Afkastningsgrad 51,9 %22,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 81,1 %64,4 %
Payout-ratio 16,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 6.549,4 %4.945,2 %
Soliditestgrad 49,0 %26,2 %
Likviditetsgrad 235,9 %130,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Prometos ApS.   Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.