Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.960

Primær drift

-5.960

Årets resultat

25.100

Aktiver

52.352

Kortfristede aktiver

2.552

Egenkapital

39.061

Afkastningsgrad

-11 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

19 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.02.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.960-4.159-3.436
Resultat af primær drift-5.960-4.1590
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 29.761-45.97126.010
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-15-1440
Andre finansielle omkostninger00-16
Resultat før skat23.786-50.27422.558
Resultat25.100-49.35623.317
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.02.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.232918759
Likvider3201.2950
Kortfristede aktiver2.5522.213759
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver49.80020.03966.010
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver49.80020.03966.010
Aktiver52.35222.25266.769
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.02.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital39.06113.96163.317
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5002.5002.500
Kortfristede forpligtelser13.2918.2913.452
Gældsforpligtelser13.2918.2913.452
Forpligtelser13.2918.2913.452
Passiver52.35222.25266.769
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.02.2021
Afkastningsgrad -11,4 %-18,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 64,3 %-353,5 %36,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -39.733,3 %-2.888,2 %Na.
Soliditestgrad 74,6 %62,7 %94,8 %
Likviditetsgrad 19,2 %26,7 %22,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lundegård's Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Lundegård's Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 16. maj 2023 Direktion Vinnie Vildrik Lundegård Martin Vildrik Lundegård
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Lundegård's Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter holdingvirksomhed.